VMBiH: Zdravstvenim institucijama više od 14,7 miliona KM

Vijeće ministara BiH donijelo je Odluku o raspodjeli 14.474.000 KM iz budžeta institucija BiH namijenjenih za saniranje ekonomskih šteta uzrokovanih pandemijom Covida-19, a koji će biti usmjereni za zdravstveni sektor u BiH.

Novac će biti alociran entitetima i Brčko Distriktu BiH, i to Federaciji BiH sa 10 kantona 61 posto, Republici Srpskoj 37 posto i Brčko Distriktu BiH 2 posto. Vijeće ministara BiH osiguralo je ovaj novac za zdravstveni sektor u BiH vlastitim uštedama budžetskog novca koji je sada preusmjeren za saniranje štete uzrokovane pandemijom Kovida-19.

Pet miliona eura granta za smanjenje posljedica Covida-19

Vijeća ministara BiH utvrdio je Prijedlog sporazuma o grantu i Amandman 7 na Sporazum o finansiranju od 27. 2. 2006. godine između KfV-a, Frankfurt na Majni, i Bosne i Hercegovine, u iznosu pet miliona eura za smanjenje posljedica Covida-19 za mikro, mala i srednja preduzeća putem Evropskog fonda za BiH.

Prvi dio sporazuma odnosi se na finansijsku podršku Savezne Republike Njemačke u vidu granta, vrijednog pet miliona eura i namijenjenog suzbijanju posljedica Covida-19 za mala, srednja i mikro preduzeća i bit će uplaćena u Evropski fond za Bosnu i Hercegovinu.

Drugi dio predstavlja Amandman 7 na Sporazum o finansiranju od 27. februara 2006. godine između KfV-a i BiH, kojim se proširuje namjena novca Evropskog fonda za kreditni program za smanjenje posljedica Covida-19. Novac će biti dostupan malim i srednjim i mikro preduzećima, ali i privatnim domaćinstvima putem finansijskih institucija u BiH (MKO i banaka).

Takođe, Amandmanom 7 se produžava period u kome KfV administrira bh. učešćem u Evropskom fondu do 31. 12. 2030. godine. Prijedlog sporazuma biće dostavljen Predsjedništvu BiH, a za bh. potpisnika je predložen ministar finansija i trezora.

Materijalni troškovi institucija BiH smanjeni za oko 9,9 miliona KM

Vijeće ministara BiH usvojilo je Izvještaj o izvršenju Budžeta institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza BiH za period I – VI 2020. godine, koji će Ministarstvo finansija i trezora dostaviti Predsjedništvu BiH i Parlamentarnoj skupštini BiH. Izvještaj će biti objavljen na web stranicama Vijeća ministara i Ministarstva finansija i trezora BiH.

Ukupno ostvareni prihodi, finansiranje i primici na raspolaganju institucijama Bosne i Hercegovine u prvom polugodištu 2020. godine iznosili su 472.096.710 KM i veći su za 3 posto u odnosu na planirane.

Rashodi i izdaci Budžeta institucija BiH u prvih šest mjeseci ove godine iznosili su 417.802.335 KM ili 91 posto u odnosu na polovinu sredstava Budžeta za 2019. godinu bez namjenskih sredstava, odnosno 59 posto u odnosu na korigovani budžet, koji uključuje dodana namjenska sredstva.

Podsjećamo, da su i u prvom polugodištu 2020. godine, kao i u istom periodu prethodne godine, institucije BiH finansirane na osnovu odluka o privremenom finansiranju, jer nije bio usvojen budžet, te je budžetskim korisnicima na raspolaganju bila 1/2 sredstava planiranih u budžetskoj 2019. godini.

Plaće i naknade troškova zaposlenih u institucijama BiH ostale su na nivou iz 2012. godine. Istovremeno su u ovom periodu smanjeni ukupni materijalni troškovi za oko 9,9 miliona KM u odnosu na isti period prethodne godine. Najviše su smanjeni putni troškovi, i to za oko 3,9 miliona KM ili 54 posto u odnosu na isti period prethodne godine.

Smanjeni su i troškovi nabavke materijala za oko 1,3 miliona KM ili 13 posto kao i izdaci za tekuće održavanje za oko jedan milion KM ili 17 posto u odnosu na prvo polugodište 2019. Istovremeno su smanjeni izdaci za usluge prevoza i goriva za oko 0,7 miliona KM te troškovi za telefonske i poštanske usluge za oko 0,3 miliona KM u odnosu na isti period prethodne godine.

U prvom polugodištu 2020. godine, povećani su izdaci osiguranja i bankarskih usluga za oko 13 posto u odnosu na isti period prethodne godine. Sve dospjele obaveze po osnovu spoljnog državnog duga izmirene su blagovremeno u ukupnom iznosu 360,39 miliona KM, od čega se na otplatu glavnice odnosi 293,18 miliona KM, a na otplatu kamate, servisnih i drugih troškova 67,21 miliona KM.

Za projekat Željeznica RS-a 40 miliona eura zajma

Usvojena je Inicijativu Ministarstva finansija i trezora i imenovana delegaciju za vođenje pregovora radi zaključivanja Ugovora o zajmu između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj za projekat Željeznica RS-a – Remont i modernizacija željezničke dionice Bosanski Šamac – Doboj – Rječica, vrijedan 40 miliona eura.

Rok otplate zajma je 15 godina, uključujući tri godine grejs perioda na otplatu glavnice, s alokacijom na RS. Cilj projekta je remont željezničkog koridora Vc kroz RS i uključuje remont pruge Bosanski Šamac – Doboj – Rječica u ukupnoj dužini 99 km.

Ukupna sredstva potrebna za finansiranje cijele dionice pruge iznose oko 138 miliona eura, od čega se polovina novca namjerava osigurati iz grantova.

20 miliona eura zajma EIB-a za obnovu voznog parka za javni prijevoz u Kantonu Sarajevo

Usvojena je Inicijativa Ministarstva finansija i trezora i imenovao delegaciju za vođenje pregovora radi zaključivanja Ugovora o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Evropske investicione banke (EIB) za projekat “Obnova voznog parka za javni linijski prijevoz putnika u Kantonu Sarajevo – II faza”, vrijedan 20 miliona eura.

Na ovaj način predviđeni su obnova voznog parka i povećanje njegovog kapaciteta radi dovođenja na nivo koji će zadovoljiti stvarne potrebe korisnika i na taj način unaprijediti javni linijski prevoz putnika u Kantonu Sarajevo. Rok otplate kredita je 25 godina, uključujući grejs period od pet godina, sa alokacijom na Federaciju BiH, odnosno Kanton Sarajevo. Pored ovih sredstava EIB-a, predviđeno je sufinansiranje ovog projekta sa 10 miliona evra iz Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD).

Za održavanje pet mostova na granici BiH i Srbije u narednih pet godina oko 4,2 miliona KM

Donijeta je Odluka o odobravanju višegodišnjeg projekta održavanja i rekonstrukcije mostova između Bosne i Hercegovine i Republike Srbije.

Višegodišnji projekat za period od 2021. do 2025. godine iznosi 4.205.035 KM i odnosi se na održavanje pet mostova na međudržavnoj granici Bosne i Hercegovine i Republike Srbije, i to: most preko rijeke Save – Sremska Rača/Rača (drumski most); most preko rijeke Save – Sremska Rača/Rača (drumski – željeznički most); most preko rijeke Uvac – Kapija 2 (ulaz u slobodnu zonu); most preko rijeke Uvac – Most u Carevom polju; Most preko rijeke Uvac – Uvac.

U periodu od 2021. do 2024. godine na godišnjem nivou iz budžeta institucija BiH bit će izdvajano po 850 hiljada KM, osim u 2025. godini kada je za ove namjene planirano 805.035,00 KM. Republika Srbija je u skladu sa ranije potpisanim sporazumom preuzela održavanje i rekonstrukciju preostalih šest mostova između dvije države.

Stvoreni uslovi za podjelu donirane pomoći Države Katar

Vijeće ministara BiH donijelo je Odluku o izmjeni Odluke o raspodjeli međunarodne pomoći za zaštitu i spasavanje u opremi i drugim sredstvima, a s ciljem ispravljanja greške u dijelu koji se odnosi na pomoć Vlade Države Katar.

Vlade Države Katar, putem svoje ambasade u BiH krajem augusta ove godine potvrdila je da popisana količina donirane opreme koju je utvrdila odgovarajuća komisija Ministarstva sigurnosti BiH odgovara količini opreme koju je isporučio donator.

Na ovaj način otklonjen je nesrazmjer u količini opreme, zbog čega je izmijenjena odluka i stvoreni uslovi da se rasporedi oprema, koja se sastoji od zaštitnih maski, rukavica, vizira, naočala i odijela neophodnih u borbi protiv Covida-19.

Migrantska situacija

Službi za poslove sa strancima u junu 2020. godine prijavljeno je ukupno 1.555 nezakonitih migranata, što je smanjenje za 26 posto u odnosu na isti mjesec prethodne godine (2.109), ali je tri puta više nego u maju ove godine, kada je prijavljeno njih 514. Ovo se navodi u Informaciji Ministarstva sigurnosti o stanju u oblasti migracija u Bosni i Hercegovini za juni 2020. godine, koju je usvojilo Vijeće ministara BiH i dostavit će je Predsjedništvu BiH.

Dodaje se da je najviše prijavljenih nezakonitih migranata iz Afganistana (512), Pakistana (348), Bangladeša (255), Maroka (121) Iraka (93).

U prvom polugodištu 2020. godine, od ukupno 6.641 nezakonitog migranta prijavljenog Službi za poslove sa strancima namjeru za podnošenje zahtjeva za azil iskazalo je njih 5.207, od kojih su 162 osobe podnijele zahtjev za azil. Državljani Iraka, Afganistana i Turske podnijeli su najveći broj zahtjeva za azil u BiH u ovom periodu.

Među ključnim izazovima u borbi protiv nezakonitih migracija i u narednom periodu su jačanje institucija BiH, prvenstveno Granične policije, onemogućavanje nezakonitih ulazaka na dijelovima na kojima je zabilježen najveći migracioni pritisak, kadrovsko i materijalno-tehničko jačanje kapaciteta svih bezbjednosnih agencija. Utvrđivanje identiteta nezakonitih migranata i zloupotreba sistema azila, kao i procesuiranje migranata koji su počinili prekršajna i krivična djela, ključni su izazovi za naredni period.

Bosna i Hercegovina ostaje posvećena jačanju saradnje sa državama na zapadnobalkanskoj ruti uz unapređenje bilateralne saradnje institucija i agencija koje se bave migracionim i sigurnosnim pitanjima BiH i država EU, kao i nastavku saradnje sa međunarodnim agencijama.

BiH fiskalno održiva, pandemija donosi izazove

Usvojena je Informacija o fiskalnoj održivosti za Bosnu i Hercegovinu, koju je pripremila Direkcija za ekonomsko planiranje. U Informaciji se navodi da nivo javnog duga u BiH iznosi 33,4 posto BDP-a, što znači da je održiv, a samim tim i javne finansije.

Deficiti veći od 2 posto BDP-a koji su bili prisutni do 2014. godine zamijenjeni su suficitima posljednjih godina te je i sa ovog stanovišta fiskalna politika BiH održiva. Ostvareni suficit i održiv nivo javnog duga doveli su do još jednog povoljnog pokazatelja održivosti, a to su smanjene potrebe za finansiranjem.

U narednom periodu, od 2020. godine, za Bosnu i Hercegovinu, kao i za sve svjetske ekonomije, slijede izazovi, s obzirom na pad ekonomske aktivnosti, smanjenje u naplati prihoda i povećanje rashoda usljed pandemije Covida -19, saopćilo je Vijeće ministara BiH.

(FAKTOR)