Vlada FBiH o epidemiološkoj situaciji u ustanovama socijalne zaštite

Vlada Federacije BiH je u utorak na hitnoj, telefonski održanoj sjednici, prihvatila informaciju o epidemiološkoj situaciji u ustanovama socijalne zaštite kojima je osnivač Parlament Federacije Bosne i Hercegovine, a koju su zajednički pripremili Federalno ministarstvo rada i socijalne politike i Federalno ministarstvo zdravstva.

Zaključeno je da će u uslovima ozbiljno pogoršane COVID-19 epidemiološke situacije na cijelom teritoriju Federacije BiH, Federalno ministarstvo zdravstva pripremiti akt obraćanja Vlade Federacije BiH vladama kantona u kojem će se tražiti intenzivnije postupanje kriznih štabova kantonalnih ministarstava zdravstva, s ciljem poduzimanja i restriktivnijih mjera, ukoliko se ocijeni da su potrebne, prema procjeni COVID-19 epidemiološke situacije u kantonu, posebno u ustanovama socijalne zaštite koje zbrinjavaju ranjivu populaciju.

Federalno ministarstvo zdravstva pripremit će i akt obraćanja Vlade Federacije BiH vladama kantona u kojem će tražiti pojačan nadzor svih inspekcija u kantonalnim upravama za inspekcijske poslove, kao i inspekcije organizovane pri nadležnim ministarstvima u kantonu, odnosno mjerodavnih općinskih i gradskih inspektora, kao i kantonalnih uprava policija, s ciljem kontrole provođenja naređenih mjera, te preduzimanja mjera protiv onih počinitelja koji krše naređene mjere u uslovima pandemije COVID-19. Ovo uključuje i iznalaženje mogućnosti na nivou kantona da se pojača broj inspektora u ovim oblastima.

Također, bit će pripremljen akt obraćanja Vlade Federacije BiH kojim će biti upućen zahtjev vladama kantona da svim poslovnim subjektima u Federaciji BiH, zdravstvenim ustanovama, privatnim praksama, ustanovama socijalne zaštite za smještaj starih osoba i djece na području kantona nalože striktno postupanje po preporukama Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH, odnosno sada naredbama kriznih štabova Federalnog i kantonalnih ministarstva zdravstva.

Federalno ministarstvo zdravstva je zaduženo da se obrati kliničkim centrima u Federaciji BiH da, u skladu sa svojim mogućnostima, pruže pomoć pri testiranju uposlenika i korisnika ustanova socijalne zaštite.

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike je obavezano da, na osnovu iskazanih potreba ustanova socijalne zaštite kojima je osnivač Parlament FBiH, sačini procjenu potrebnih sredstava za nabavku osnovne zaštitne opreme i medicinskih sredstava koju će dostaviti Vladi FBiH na upoznavanje i poduzimanje daljih koraka.

Na današnjoj sjednici Vlada FBiH je donijela odluku o preraspodjeli sredstava iz Budžeta FBiH za 2020. godinu s razdjela „Porezna uprava FBiH“ na razdjel „Ured potpredsjednika Federacije BiH“ i razdjel „Gender centar FBiH“, u ukupnom iznosu od 153.300 KM. U obrazloženju je navedeno da su se Ured potpredsjednika FBiH i Gender centar FBiH obratili Federalnom ministarstvu finansija za obezbjeđenje nedostajućih sredstava za isplatu bruto plaća i naknada troškova zaposlenih i doprinosa zoslodavca do kraja ove godine, na osnovu čega je Federalno ministarstvo finansija pripremilo prijedlog odluke o preraspodjeli sredstava.

Vlada FBiH je, zbog isteka mandata, dala prethodnu saglasnost za razrješenje članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo. Istovremeno je data prethodna saglasnost za imenovanje Jadranka Stojkića, Nisveta Mujanovića, Dalfine Bošnjak, Ibrice Čevre, Jasmine Hadžić i Vanje Pirgić za vršioce dužnosti članova Nadzornog odbora ovog javnog preduzeća, na tri mjeseca, odnosno do okončanja konkursne procedure, počev od dana stupanja na snagu Odluke Skupštine o njihovom imenovanju.