Predstavnički dom prihvatio budžet FBiH za 2022. u iznosu od 5,6 milijardi

Prijedlog budžeta Federacije Bosne i Hercegovine prihvaćen je većinom glasova (59 za, 28 protiv i 2 uzdržana) večeras na redovnoj sjednici Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH.

Da bi stupio na snagu, budžet mora u istovjetnom tekstu odobriti i Dom naroda čije je zasjedanje najavljeno za četvrtak, 31. marta.

To je i datum do kojeg važi Odluka o privremenom finansiranju FBiH, donesena u januaru ove godine zbog nedostatka federalnog budžeta za 2022. kao akta odobrenog u oba parlamentarna doma prije početka predstojeće fiskalne godine. U tim situacijama, nadomješćujuća tromjesečna odluka o privremenom finansiranju donosi se kako, do donošenja budžeta, ne bi stali osnovni finansijski tokovi.

Budžet Federacije BiH za 2022. godinu Vlada FBiH je predložila u ukupnom iznosu od 5,6 milijardi KM, što je za 116 miliona KM ili za dva posto više od prošlogodišnjeg budžeta.

To je najveći ukupni budžetski iznos otkako je ustanovljena Federacija BiH.

Budžetski rast, obrazloženo je, rezultat je činjenice da se po svim projekcijama Vlade u ovoj godini, planiraju veći prihodi, u ukupnom iznosu 4,471 milijardi maraka, od čega su 2,218 milijardi prihodi od doprinosa, 1,692 milijardi KM od poreza, a ostalo se odnosi na druge neporezne prihode.

Premijer Federacije BiH Fadil Novalić, obrazlažući danas prijedlog budžeta zastupnicima, kazao je da sadrži sve potrebne elemente, neophodne za daljnju stabilizaciju ekonomije, zaštitu ranjivih kategorija te stvaranje pretpostavki za ubrzani budući razvoj.

– Zadatak svake vlasti je da nađe najbolju moguću ravnotežu između onoga što je potrebno, ali i onoga što je moguće, odgovorno i dugoročno održivo. Uvjeren sam da smo ovim budžetom uspjeli da nađemo takvu ravnotežu – rekao je Novalić.

229 miliona KM za izgradnju autocesta i brzih cesta

Prepoznavajući značaj poljoprivredne proizvodnje te jačanja njene otpornosti, u budžetu je, po premijerovim riječima, prvi put planiran iznos od 106 miliona KM.

Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija je planirano 260 miliona KM kapitalnih transfera, od čega je 229 miliona KM za izgradnju autocesta i brzih cesta.

Kad je riječ o putevima, Novalić je najavio završetak izgradnje novih dijelova autoputa na dionicama Tarčin – Ivan te Ponirak – Vraca, kao i početak gradnje 60 kilometara autoputa na koridoru 5-c uključujući početak probijanja tunela Prenj.

– Također, počet ćemo sa izgradnjom dijela autoputa od Tuzle do Orašja, koji će postati dio budućeg autoputa od Sarajeva do Beograda. Ubrzano se radi na izradi dokumentacije za početak radova na dionicama Široki Brijeg – Mostar i Bihać – Maljevac. U ovoj godini ćemo okončati radove na dvjema poddionicama i time kompletirati izgradnju nove i moderne ceste od Stoca do Neuma ukupne dužine oko 36 kilometara. Počet ćemo sa izgradnjom obilaznice u Živinicama na putu od Tuzle do Sarajeva te sa izgradnjom brze ceste od Lašve do Nević-polja koja prolazi kroz poslovnu zonu Vitez. Konačno, počet ćemo sa izgradnjom južne obilaznice Mostara. Ukupna vrijednost ovih radova je 120 miliona KM – rekao je Novalić.

Osim toga, planirano je 20 miliona KM za izgradnju aerodroma Bihać i dodatnih 7,5 miliona KM za Željeznice Federacije u svrhu sufinansiranja izgradnje željezničke infrastrukture. Predviđeno je i 6 miliona KM za unapređenje avionskog prometa Federacije BiH, odnosno aerodroma Mostar, Tuzla i Sarajevo (namjenska sredstva putnička avio-taksa).

– Ovo je vrlo značajno za oporavak našeg turizma i ispunjavanje potencijala Federacije BiH. Svjedoci smo uspostavljanja sve više novih linija i veza s našom državom i želja nam je da se taj trend nastavi kako bi privukli još više posjetilaca i poslovnih ljudi – premijerove su riječi.

Na razdjelu Federalnog ministarstva zdravstva, i za ovu godinu je planiran novac za sanaciju zdravstvenih ustanova u Federaciji u ukupnom iznosu od 75 miliona KM.

– Ovaj iznos predstavlja 1/3 sredstava neophodnih za implementaciju Zakona o konsolidaciji zdravstvenih ustanova u FBiH. U protekle dvije godine borbe protiv pandemije, iz budžeta Federacije je ukupno izdvojeno 102,5 miliona KM pomoći za zdravstveni sektor – navodi Novalić.

Transferi za boračku populaciju povećani za 10 miliona KM

Na razdjelu Zavoda za javno zdravstvo FBiH, predviđeno je 10 miliona KM za nabavku vakcina protiv COVID-a.

Transferi za boračku populaciju, kako je dalje najavio premijer, povećani su za 10 miliona KM i ta povećanja se odnose na implementaciju zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja, na transfer za implementaciju demobilisanih boraca-borački dodatak te za povećanja invalidnina. Novalić je rekao da će navedeni novac biti upotrijebljen za implementaciju izmjena i dopuna zakona iz boračkog sektora zbog usklađivanja osnovice na sličan način kao što je predviđeno s redovnim penzijama.

Na razdjelu Federalne direkcije robnih rezervi planirano je ukupno 20 miliona KM, što treba koristiti u setu mjera koje će biti usmjerene prije svega na ograničavanje rasta cijena osnovnih životnih namirnica u FBiH.

– Uz to, iskoristit ćemo dizel gorivo iz naših robnih rezervi kako bismo pomogli našim poljoprivrednicima. Svaki registrirani poljoprivrednik koji je tokom pandemije dobio pomoć s federalnog ili kantonalnog nivoa će dobiti 50 litara goriva po hektaru zemlje, što je još jedna u nizu mjera koje provodimo kako bismo obuzdali rast cijena hrane – napomenuo je Novalić.

Na razdjelu Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, pored redovnih tansfera za finansiranje naknada civilnim žrtvama rata i neratnim invalidima, planirano je 17,5 miliona KM za implementaciju zakona o roditeljima njegovateljima u FBiH.

– Na ovaj zakon sam posebno ponosan jer prvi put roditelji stiču pravo na mjesečnu naknadu u visini neto najniže plaće koja od početka ove godine iznosi 543 KM. Na ovu platu se uplaćuju doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje i osiguranje za vrijeme nezaposlenost, čime i ovi ljudi stiču pravo da jednog dana odu u zasluženu penziju – premijerove su riječi.

Planirano je i 20,3 miliona KM za poravnanja verificiranog duga prema zavodu PIO/MIO, čime bi i knjigovodstveno bile izmirene obaveze Federacije prema ovom zavodu.

U budžetu je planirano i 50 miliona KM za početak implementacije Zakona o podršci porodicama sa djecom u FBiH.

– Prvi put, Federacije BiH će na sebe preuzeti isplatu dječijeg dodatka u iznosu od 103 KM za oko 90.000 djece godišnje, i to svakog mjeseca sve dok ne napune 18 godina. Za ovo će Federacija BiH ubuduće izdvajati preko 100 miliona KM godišnje – kazao je Novalić.

Transferi koji podržavaju kinematografiju, sport, kulturu i bibliotečku djelatnost uvećani su, po njegovim riječima, za nešto više od 6 miliona KM.

Također, ukupni transferi za raseljene osobe i izbjeglice povećani su za 21 milion KM.

Transfer za razvoj turizma povećan je za 4,5 miliona KM i ukupno iznosi 5 miliona KM.

Pomoć nižim nivoima vlasti: kantonima 200 miliona KM, općinama 38 miliona KM

Budžetom za 2022. godinu je planirano usklađivanje plaća državnih službenika i namještenika u visini od 5 posto zbog već spomenute inflacije.

– Navedeno usklađivanje podrazumijeva zadržavanje postojeće osnovice od 330 KM, dok se bod za obračun utvrđuje u visini 1,05. Dakle, imajući u vidu da je inflacija u prošloj godini iznosila 6.5 posto, ovdje se zapravo ne radi o ralnom povećanju plata, već je prosto namjera da se održi kupovna moć plata prije pojave inflacije. Sretan sam što rast prosječne plate u Federaciji BiH posljednjih mjeseci ukazuje na činjenicu da se ovakva vrsta usklađivanja u privatnom sektoru dešava već neko vrijeme – rekao je Novalić.

Na razdjelu Federalnog ministarstva finansija, za pomoć nižim nivoima vlasti, prije svega kantonima, planirano je 200 miliona KM, dok je za općine planirano ukupno 38 miliona KM, od čega 10 miliona KM kao finansijska pomoć budžetima, a 28 miliona za sufinansiranje kapitalnih projekata na nivou gradova i općina.

U budžetu je planirano i 15 miliona KM za nastavak sufinansiranja kreditne linije za mlade putem UNION banke.

– Ova kreditna linija postoji od 2018. godine i do sada je iz budžeta za nju izdvojeno 55 miliona KM. U septembru prošle godine, UNION banka je odobrila hiljaditi stambeni kredit za mlade ljude, a do danas ih je oko 1.100. Zahvaljujući našim zajedničkim naporima, uspjeli smo da utičemo na čitavo tržište hipotekarnih kredita te su u biti sve komercijalne banke reagirale snižavanjem kamatnih stopa – istakao je Novalić.

Rekao je i da su budžetski prihodi, prije svega prihodi od poreza i doprinosa, značajno povećani u odnosu na 2021. godinu, za 466,2 miliona KM ili 12 posto.

– Posmatramo li pojedinačno porez, na dobit je nešto niži i iznosi 67 miliona KM, odnosno 5,9 miliona KM je manji u odnosu na prošlu godinu. Doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje su u odnosu na izvršenje u 2021. godini veći za 41 milion KM i iznose 2.219 miliona KM – obrazložio je federalni premijer zastupnicima.

Također je kazao da su prihodi od indirektnih poreza u bruto iznosu povećani za 74,5 miliona KM u odnosu na izvršenje budžeta za 2021. godinu i da iznose 1.692,8 miliona. KM. Neto prihodi koji se uplaćuju u budžet Federacije povećani su za 41,9 miliona KM u odnosu na izvršenje u 2021. godini i u odnosu na Nacrt budžeta, povećani su za 30  miliona KM.

Neporezni prihodi su u odnosu na 2021. godinu smanjeni za 4,7 miliona KM i iznose 494,3 miliona KM.

– Kad je riječ o budžetskim rashodima, u odnosu na važeći budžet su povećani za 194,8 miliona KM i iznose 4.612.235.022 KM. U strukturi budžetskih rashoda, tekući rashodi su najzastupljeniji i povećani su za 119,2 miliona KM ili 3 posto – istakao je Novalić.

Najznačajnije povećanje budžetskih rashoda, 94 miliona, kako on navodi, na kapitalnim je transferima koji sada iznose 321,5 milion KM.

S druge strane, u okviru budžetskih rashoda, izdaci za kamate su manji za 18,4  miliona KM i iznose 105,1 milon KM.

– Uporedivši sa budžetom za 2021. godinu evidentno je da je došlo do značajnog pozitivnog pomaka u tekućoj potrošnji, čime je tekući bilans sa (-412,1) milon KM smanjen za skoro 271,4 miliona KM, na (-140,7) miliona KM – zaključio je Novalić obrazlažući Prijedlog ovogodišneg entitetskog budžeta članovima Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH.

Uz budžet odobreni i zaključci, sjednica prekinuta i bit će nastavljena sutra

Nakon što je Predstavnički dom Federalnog parlamenta odobrio na sjednici večeras Prijedlog budžeta FBiH za 2022. godinu, naknadno je usvojeno i više zaključaka.

Nedugo potom, sjednica je prekinuta i bit će nastavljena sutra u 10 sati.

Jednim od zaključaka je Vlada FBiH obavezana da zaduženjem na osnovu emisije trezorskih obveznica, pomogne najugroženijim kategorijama stanovništva zbog inflacije i rasta cijena u FBiH, do stabilzacije tih cijena.

Na osnovu drugog zaključka, treba osigurati novac za izgradnju muzejskog obilježja u Bužimu 505. Viteške brigade Petog korpusa Armije RBiH.

Budžet Federacije BiH za 2022. zastupnici su odobrili, na prijedlog Federalne vlade, u ukupnom iznosu od 5,6 milijardi KM, najvećem otkako je ustanovljena Federacija BiH.

Nedugo po odobravanju Prijedloga budžeta, većinom glasova je odobren i Prijedlog pratećeg akta – zakona o izvršenju budžeta, kao i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona budžetima.

Svaki od navedena tri akta mora odobriti i Dom naroda da bi mogli stupiti na snagu, a sjednica tog Doma sazvana je za četvrtak, 31. marta.

(Fena)