Misija OSCE-a: Nadležne institucije nisu obuzdale korupciju, BiH i dalje nazaduje

Danas Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini, zajedno sa građanima, državnim institucijama i ostalim međunarodnim organizacijama, obilježava Međunarodni dan borbe protiv korupcije. Ovaj dan prilika je za pregled stanja u svakoj zemlji i isticanje promjena koje su potrebne da bi građani bili uvjereni da institucije vlasti rade za njih na efikasan i transparentan način.

Stanje u BiH tokom 2020. godine naročito zabrinjava, imajući u vidu činjenicu da nadležne institucije nisu obuzdale korupciju, unatoč podršci domaćih i međunarodnih partnera angažovanih u borbi protiv korupcije.

Prema Indeksu percepcije korupcije organizacije Transparency International, BiH i dalje nazaduje na međunarodnoj rang listi. U najnovijem izvještaju Grupe država u borbi protiv korupcije (GRECO), organizacije koja djeluje pri Vijeću Evrope, zaključeno je da BiH nije ostvarila nikakav napredak u realizaciji preporuka sadržanih u prethodnim izvještajima.

“To potvrđuju i aktivnosti naše Misije, kao i zaključci sadržani u našem nedavno objavljenom trećem godišnjem izvještaju o odgovoru pravosuđa na korupciju, pod naslovom: „Sindrom nekažnjivosti“, u kojem se govori o propustu sistema krivičnog pravosuđa u BiH da efikasno odgovori na predmete korupcije. U međuvremenu, pandemija COVIDa-19 korumpiranim pojedincima pružila je nove prilike da iskoriste neadekvatan institucionalni nadzor, te nedostatak koordinacije i transparentnosti, čime su na ispit stavljeni i spremnost institucija da odgovore na pojavu korupcije, ali i mehanizmi za sprečavanje korupcije.

Uvažavajući ove izazove, naša Misija i dalje je spremna pružiti pomoć nadležnim institucijama i akterima u njihovom osposobljavanju za borbu protiv korupcije. Tokom 2020. godine, na osnovu pozitivnog primjera iz Kantona Sarajevo, naša Misija pružila je podršku razvoju baza podataka kojima se stvaraju pretpostavke za utvrđivanje sukoba interesa u Brčko distriktu BiH, Bosansko-podrinjskom kantonu i Općini Travnik.

Misija OSCE-a u BiH pomogla je u izradi i usvajanju akcionih planova borbe protiv korupcije na svim nivoima vlasti, u cilju borbe protiv djela korupcije počinjenih tokom pandemije. U cilju poboljšanja aktivnosti koordinacije i prevladavanja tehničkih poteškoća, naša Misija planira isporučiti informatičku opremu ključnim organima nadležnim za borbu protiv korupcije. Misija provodi aktivnosti praćenja sudskih postupaka u predmetima korupcije, u cilju utvrđivanja problema i trendova i pružanja pomoći pravosudnim institucijama da ostvare integritet, nepristrasnost i odgovornost, koji su neophodni za efikasan odgovor pravosuđa na korupciju.

Iako su i Misija i ostali međunarodni akteri spremni nastaviti pružati pomoć BiH u borbi protiv korupcije, napretka neće biti sve dok svi građani, uključujući tu i javne dužnosnike, zakonodavce, tužioce, policiju i medije, ne pokažu spremnost na borbu protiv korupcije.

Pozivamo građane da prijave svoje sumnje na korupciju i od dužnosnika koje su izabrali zahtijevaju da korupciju u institucijama vlasti stave pod kontrolu. Odajemo priznanje novinarima koji se bave istraživačkim novinarstvom na njihovoj hrabrosti i istrajnosti, jer su svojim radom pomogli u razotkrivanju djela korupcije. Pozivamo nadležne predstavnike pravosudnih institucija i policijskih agencija da ulože veći napor u vođenju istražnih postupaka i krivičnom gonjenju počinilaca korupcije. Pozivamo zakonodavce da usvoje potrebne propise o sukobu interesa i donesu prijeko potrebne izmjene i dopune postojećeg zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH. BiH neće uspjeti ostvariti svoj potencijal i postati prosperitetno demokratsko društvo sve dok ne ostvari napredak u borbi protiv korupcije.

Dok god BiH ne ostvari napredak u borbi protiv korupcije, nastaviće zaostajati za svojim potencijalom da se razvije kao napredna, demokratska zemlja”, navode iz Misije OSCE-a. 

(NEZAVISNI/Nap)