Vlada TK: Utvrđen nacrt Budžeta Tuzlanskog kantona za 2021. godinu

Na današnjoj sjednici Vlada je utvrdila nacrte Budžeta Tuzlanskog kantona za 2021.godinu i Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2021.godinu. Ovim dokumentom prihodi, primici i zaduživanja Budžeta predviđeni su u iznosu od 427.703.331 KM, ili za 3.785.103,00 KM manjeu odnosu na planirane prihode u Budžetu za 2020. godine. Rashodi i izdaci su planirani u iznosu od 427.528.758 KM.U Budžetu Tuzlanskog kantona za 2021. godinu planirano je daukupniprihodi i primici budu veći od ukupnih rashoda i izdataka za 174.573,00 KM što će se koristiti za pokriće dijela akumuliranog deficita nastalog sa 31.12.2020.godine.

Kada su u pitanju kapitalni transferi u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2021. godinu planirani su u iznosu od 20.332.402,00 KM. Od ovog iznosa u dijelu budžetskih sredstava planirano je 1.664.500,00 KM, od čega je za podršku primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji planirano 600.000,00 KM, 500.000,00 KM je planirano za sufinansiranje nabavke medicinske opreme JZU UKC Tuzla, 100.000,00 KM za izgradnju Centra za autizam Tuzla, za podršku povratku prognanih lica 200.000,00 KM, te 244.500,00 KM za kapitalna ulaganja u rekonstrukciju i dogradnju objekata predškolskog odgoja. Osim navedenog, kapitalni transferi iz namjenskih sredstava planirani su u iznosu od 17.036.089,00 KM. Na potrošačkom mjestu Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede planirano je 4.256.089,00 KM, sredstva vodnih naknada planirana su u iznosu od 9.823.100,00 KM, za zaštitu okolice 3.330.000,00 KM i td. Kada je za nabavka stalnih sredstava, planirana je u iznosu od 15.774.376.00 KM, od čega se mogu izdvojiti 773.055,00 KM za Upravu policije u okviru Programa Sigurnost građana i imovine.

Kapitalni transferi iz namjenskih sredstava planirani su u ukupnom iznosu od 17.036.089,00 KM, od čega treba izdvojiti sredstva vodnih naknada u iznosu od 9.823.100,00 KM, i sredstva za zaštitu okolice u iznosu od 3.330.000,00 KM.

Također, treba istaći da je za dopunska prava iz boračko – invalidske zaštite (BIZ) i ostala izdvajanja za korisnike BIZ-a planirano 13.740.000,00 KM, za realizaciju programa socijalne zaštite planirano 34.117.038,00 KM, te za podršku tjelesnoj kulturi i sportu 855.000,00  KM, Podrška razvoju kantona u iznosu od 2.500.000,00 KM.

Danas utvrđeni nacrti upućeni su u dalju skupštinsku proceduru.