KRUG 99: Sporazum RS i Srbije o izgradnji hidroelektrana antiustavan

Povodom sporazuma entiteta RS i Republike Srbije o izgradnji hidroelektrana na Drini, asocijacija Krug 99 objavila je da, imajući u vidu da je rijeka Drina i međudržavna granica između BiH i Srbije, jedino Vijeće Ministara BiH i Parlamentarna skupština BiH mogu polagati pravo upravljanja tim dijelom države, te putem državne komisije za koncesije rješavati planirane i buduće energetske projekte zajedno sa Srbijom.

Ističu da je na preostalom neizgrađenom hidropotencijalu rijeke Drine moguće samo međudržavnim sporazumom tri države, Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore, realizirati planiranu izgradnju hidroelektrana.

Također, podsjećaju da Srbija od 1992. do danas Bosni i Hercegovini duguje već više od sedam milijardi KM, bez čije saglasnosti i po osnovu jednostranog korištenja raspolaže potencijalima HE Zvornik i Bajina Bašta, a koje Bosni i Hercegovini po svim internacionalnim konvencijama i pravu ravnomjerno pripadaju.

-Nesporno da je potpisani Sporazumom antiustavan i da urušava suverenitet države BiH. Zbog toga Vijeće ministara i Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH moraju obavijestiti institucije Republike Srbije o njegovoj pravnoj ništavosti i političkoj neprihvatljivosti, a Tužilaštvo BiH treba otvoriti odgovarajući postupak – navode iz Kruga 99.

Dodali su da je ta asocijacija još 17. maja 2020. na sesiji o uzurpaciji hidroenergetskog potencijala Bosne i Hercegovine od strane Srbije i Hrvatske obavila i raspravu o ključnim ocjenama međudržavnog ekspertskog tijela za izradu Strateškog akcionog programa (SAP) i prekograničnoj saradnji (TDA) između država Crne Gore, Srbije i Bosne i Hercegovine.

-Posebno je važno istaći da je Strateški akcioni program definisan na ekspertskom nivou i usaglašen sa akterima iz sve tri države. Osim toga, u procesu izrade usaglašavan je i u BiH, na nivou oba entiteta – enetitetskih ministarstva iz oblasti energetike i vodoprivrede, federalnih i republičkih hidrometereoloških zavoda. Usaglašeni SAP za sliv rijeke Drine je krajem jula prihvatilo Ministarstvu vanjske trgovine BiH i proslijedilo VMBiH na usvajanje – ističu iz Kruga 99.

Pojašnjavaju da je strateški akcioni program – SAP za održivi razvoj upravljanja vodama rijeke Drine izrađen za tri države kao programski dokument i krovni program u kontekstu zakonodavstva Evropske unije koja potiče saradnju zemalja u slivu, zadržavajući suverenitet pojedinih država u svojstvu nositelja njegovog provođenja.

Prema SAP-u i Programu prekogranične saradnje (TDA) između država Crne Gore, Srbije i Bosne i Hercegovine, ministri nadležnih ministarstava, a prije svega voda i okoliša, prema protokolu treba da prihvate SAP koji je predvidjela Svjetska banka kao ključna donatorska institucija u okviru Globalnog fonda za okoliš. SAP pruža osnovu za odlučivanje u političkim okvirima budućeg prekograničnog upravljanje vodama i predviđa način saradnje država sliva rijeke Drine.

Ključno polazište međudržavne ekspertske strategije je utemeljeno na Konvenciji iz 1992. o zaštiti i korištenju prekograničnih vodotoka i internacionalnih jezera, a čije potpisnice su i Srbija i BiH, u provedbi konkretnih obaveza kroz posebne bilateralne i multilateralne sporazume među zainteresiranim državama koje dijele zajedničke vodne resurse.

– Shodno navedenoj Konvenciji o vodama samo države mogu međusobno potpisivati bilateralne sporazume o upravljanju prekograničnim vodama, kao što je rijeka Drina, a ne dio jedne države, kao što je u ovom slučaju bh. entitet RS. Takva mogućnost u kontekstu specijalnih i paralelnih veza RS-a sa Republikom Srbijom postoji uz nužan uslov pribavljanja prethodne saglasnost Parlamentarne Skupštine BiH ali koja nikada nije data BH entitetu RS – saopćeno je iz Kruga 99, prenosi Fena.