CCI: U zadnjih 10 godina niti jedna lokalna samouprava nije dobila čisto pozitivno mišljenje revizora

Centri civilnih inicijativa (CCI) danas su na press konferenciji predstavili nalaze Analize revizorskih izvještaja jedinica lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine. 

Po riječima koordinatora CCI Alena Čulara, Ured za reviziju institucija FBiH u posljednjih 10 godina revidirao je 64 od ukupno 80 jedinica lokalne samouprave, dok preostalih 16 jedinica nisu bile predmet finansijske kontrole. U posmatranom periodu, niti jedna lokalna samouprava nije dobila čisto pozitivno mišljenje Ureda za reviziju, a posebno zabrinjava da su za finansijske izvještaje i usklađenost sa zakonima dobile 27 puta negativno mišljenje.

Najčešće kršeni zakon koji smo detektovali kroz Analizu, istraživajući dostupne podatke, jeste Zakon o budžetima FBiH i Zakon o javnim nabavkama – kazao je. 

Bilo je i kršenja zapošljavanja po ugovoru o djelu. To se, kako je naglasio može nazvati i netransparentnim zapošljavanjem. 

– Kontinuirano dodjeljivanje ugovora o djelu za iste osobe, na godinu ili dvije. To je jedna od boljki našeg sistema odnosno netransparentno zapošljavanje u institucijama pa tako i u lokalnim samoupravama – kazao je. 

CCI je ustanovila da se jedinice lokalne samouprave nisu pridržavale niti Zakona o reviziji institucija FBiH, po kojem su dužne da, kad revizor završi svoj posao, dužni kreirati akcioni plan koji dostavljaju Uredu za reviziju. Tu se, tačno navodi šta treba da urade da bi se uočene nepravilnosti, detektovane kroz revizorski izvještaj, u konačnici ispravile.

– Međutim, veliki broj institucija ne dostavlja te akcione planove, ne poštuje Zakon o reviziji institucija te je implementacija preporuka niska – naglasio je. Dodaje da na nižim nivoima vlasti nedostaju mehanizmi kontrole i implementacije preporuka.

CCI, kazao je, nastavlja ukazivati na nalaze revizije na svim nivoima uključujući i Brčko distrikt BiH. Namjera je da javnost bude što bolje informirana, a da bi i odgovorne potakli da adekvatno reagiraju u vezi uočenih nepravilnosti.

Analiza revizorskih izvještaja jedinica lokalne samouprave u FBiH još je jedna od aktivnosti CCI-a u okviru projekta kojim se želi doprinijeti odgovornijem i efikasnijem trošenju javnog novca i smanjenju korupcije u javnim institucijama. Projekt ‘Učinkovitija javna revizija za smanjenje korupcije u Bosni i Hercegovini’ finansijski je podržan od Švedske ambasade u BiH.

(izvor: FENA)